PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI

KOMISI FATWA

Ketua : Dr. KH. Fadlolan Musyaffa’, Lc., M.A.
Sekretaris : Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Anggota :
 1. KH. M. Zainal Arifin Ma’shum
 2. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag.
 3. Dr. H. Zuhad Masduqi, M.A.
 4. Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I.
 5. Dr. H. A. Hasan Asy’ari Ulama’i, M.Ag.
 6. Drs. H. Taufiqurrahman, M.S.I.
 7. Dr. KH. M. Arja’ Imroni, M.Ag.
 8. Dr. KH. M. In’amuzzahidin, M.Ag.
 9. Dr. H. Fahruddin Aziz, Lc., M.S.I.
 10. KH. Ahmad Sya’roni, M.Ag. (Almarhum)
 11. dr. H. Said Sofwan, Sp.An.FIPP
 12. KH. Haris Shodaqoh
 13. KH. Ahmad Hadlor Ihsan
 14. KH. Dzikron Abdullah
 15. KH. Hanif Ismail, Lc.
 16. Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.
 17. Drs. KH. Muhyiddin, M.Ag.
 18. KH. Lubabul Fuad
KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Ketua : Dr. H. Sholihan, M.Ag.
Sekretaris : H. Adib Fatoni, M.Si.
Anggota :
 1. Drs. H. M. Zain Yusuf, M.M.
 2. Drs. H. M. Sarjuli, S.H., M.S.I.
 3. Dr. H. Zaim Elmubarok, S.Ag., M.Ag.
 4. H. Sholahuddin Sirizal, Lc., M.A.
 5. Dr. H. Iman Fadhilah, M.Ag.
 6. Muhammad Nadzir, M.Si. (Almarhum)
 7. Eka Putranto Hadi, M.Pd.
KOMISI DAKWAH

Ketua : Drs. H. Anasom, M.Hum.
Sekretaris : H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
Anggota :
 1. Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, M.A. (Almarhum)
 2. Moh. Yasir Alimi, S.Ag., M.A., Ph.D.
 3. Hj. Tazkiyatul Mutmainnah, S.K.M.
 4. Drs. H. Istajib AS
 5. Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.
 6. Dr. H. Nanang Nur Kholis, M.A.
 7. KH. Mat Rozi
KOMISI PENDIDIKAN, PESANTREN DAN KADERISASI ULAMA

Ketua : Dr. H. A. Umar, M.A.
Sekretaris : Dr. H. Muh. In’amuzzahidin, M.Ag.
Anggota :
 1. Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
 2. Dr. H. Sudharto, M.A.
 3. Dr. H. Nur Abadi, M.Pd.
 4. KH. Almamnukhin Kholid
 5. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H.
 6. Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.
 7. Amir Yusuf, M.Pd.
KOMISI PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ketua :Prof. Dr. Mudjahirin Tohir, M.A.
Sekretaris : Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.
Anggota :
 1. Prof. Dr. H. Suparman Syukur, M.Ag.
 2. Prof. Dr. Mohammad Khafidz, S.Pd., M.Si.
 3. Dr. H. Andi Purwono, M.Si.
 4. H. Agus Syamsul Huda, Lc., M.A.
 5. Dr. Ghufron Hamzah, S.Th.I., M.S.I.
 6. Dr. H. Guruh Fajar Shidik, S.Kom., M.Cs
 7. Dr. Samidi, S.Ag., M.S.I.
KOMISI HUKUM DAN HAM

Ketua : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Sekretaris : Dr. H. Shidqon Prabowo, M.H.
Anggota :
 1. Hj. Ro’fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D.
 2. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.
 3. H. Zaenal Abidin Petir, S.H., M.H.
 4. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
 5. Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H.CN., M.Hum.
 6. Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.
 7. Nazar Nurdin, M.S.I.
KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Ketua : H. Iskandar, S.Ag., M.Si.CI.RFP.
Sekretaris : Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
Anggota :
 1. Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum.
 2. Dr. Ir. H. Ihwan Sudrajat, M.M.
 3. Ahmad Nurkhin, S.E., M.M.
 4. Dr. H. Abdul Hakim, S.E., M.Si
 5. Ahmad Zaenudin, S.E., M.Si.
 6. Atieq Amjadallah Alfie, S.E., M.Si.
 7. H. Slamet Sulistiyono, S.E.
KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA

Ketua : Dra. Hj. Munawaroh Nurhadi
Sekretaris : Dra. Hj. Zuhar Mahsun, M.Si.
Anggota :
 1. Hj. Maryam Ahmad, A.Md.
 2. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag.
 3. Dr. Hj. Arikhah, M.Ag.
 4. Drs. Musyaddad Masykur, M.Pd.
 5. Dr. H. Agus Suryo Suripto, S.Ag., M.H.
 6. Dra. Sri Eprileni, Apt.
 7. Ahmad Suhari, S.Ag.
KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Ketua : H. Isdiyanto Isman, S.I.P.
Sekretaris : Syamsul Huda, S.Sos., M.Si.
Anggota :
 1. Sasongko Tedjo, S.E., M.M.
 2. H. Amir Machmud NS
 3. Heri Pamungkas, M.Kom.
 4. Drs. Sunarto
 5. Moh. Saronji, S.Ag.
 6. Setiawan Hendra Kelana, S.Kom.
 7. Ali Arifin, S.Sos.
KOMISI SENI BUDAYA DAN PERADABAN ISLAM

Ketua :Dr. H. Abdul Muhayya, M.A.
Sekretaris : Drs. H. M. Nur Fauzan Ahmad, M.A.
Anggota :
 1. Prof. Dr. Ir. H. Sri Puryono KS, M.P.
 2. Drs. H. Moh. Ahyani, M.S.I.
 3. Abdullah Ibnu Tolhah, M.A.
 4. Samsudin Salim, M.Ag.
 5. Triyanto Triwikromo, M.Hum.
 6. Dr. Prasetyo Utomo
 7. Arif Miftahul Huda
KOMISI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ketua : dr. H. Masyhudi, M.Kes.
Sekretaris : Dra. Hj. Chumaidah CH
Anggota :
 1. dr. H. Bambang Sudarmanto, Sp.A(K)
 2. dr. H. Subur Hadi Marhaento, S.K.M., M.Kes.
 3. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD.
 4. dr. H. Sampurno, M.Kes.
 5. dr. Ilham Zuhdan
 6. dr. Hj. Siti Masfufah, M.Kes.
 7. Miftahul Izzah, S.E., M.Kes.
× Hubungi kami