PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI

KOMISI FATWA

Ketua : Dr. KH. Fadlolan Musyaffa’, Lc., M.A.
Sekretaris : Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Anggota :

 1. KH. M. Zainal Arifin Ma’shum
 2. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag.
 3. Dr. H. Zuhad Masduqi, M.A.
 4. Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I.
 5. Dr. H. A. Hasan Asy’ari Ulama’i, M.Ag.
 6. Drs. H. Taufiqurrahman, M.S.I.
 7. Dr. KH. M. Arja’ Imroni, M.Ag.
 8. Dr. KH. M. In’amuzzahidin, M.Ag.
 9. Dr. H. Fahruddin Aziz, Lc., M.S.I.
 10. KH. Ahmad Sya’roni, M.Ag. (Almarhum)
 11. dr. H. Said Sofwan, Sp.An.FIPP
 12. KH. Haris Shodaqoh
 13. KH. Ahmad Hadlor Ihsan
 14. KH. Dzikron Abdullah
 15. KH. Hanif Ismail, Lc.
 16. Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.
 17. Drs. KH. Muhyiddin, M.Ag.
 18. KH. Lubabul Fuad
  KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

  Ketua : Dr. H. Sholihan, M.Ag.
  Sekretaris : H. Adib Fatoni, M.Si.
  Anggota :

  1. Drs. H. M. Zain Yusuf, M.M.
  2. Drs. H. M. Sarjuli, S.H., M.S.I.
  3. Dr. H. Zaim Elmubarok, S.Ag., M.Ag.
  4. H. Sholahuddin Sirizal, Lc., M.A.
  5. Dr. H. Iman Fadhilah, M.Ag.
  6. Muhammad Nadzir, M.Si. (Almarhum)
  7. Eka Putranto Hadi, M.Pd.

  KOMISI DAKWAH

  Ketua : Drs. H. Anasom, M.Hum.
  Sekretaris : H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum.

  Anggota :

  1. Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, M.A. (Almarhum)
  2. Moh. Yasir Alimi, S.Ag., M.A., Ph.D.
  3. Hj. Tazkiyatul Mutmainnah, S.K.M.
  4. Drs. H. Istajib AS
  5. Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.
  6. Dr. H. Nanang Nur Kholis, M.A.
  7. KH. Mat Rozi

  KOMISI PENDIDIKAN, PESANTREN DAN KADERISASI ULAMA

  Ketua : Dr. H. A. Umar, M.A.
  Sekretaris : Dr. H. Muh. In’amuzzahidin, M.Ag.

  Anggota :

  1. Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
  2. Dr. H. Sudharto, M.A.
  3. Dr. H. Nur Abadi, M.Pd.
  4. KH. Almamnukhin Kholid
  5. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H.
  6. Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.
  7. Amir Yusuf, M.Pd.

  KOMISI PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

  Ketua :Prof. Dr. Mudjahirin Tohir, M.A.
  Sekretaris : Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.
  Anggota :

  1. Prof. Dr. H. Suparman Syukur, M.Ag.
  2. Prof. Dr. Mohammad Khafidz, S.Pd., M.Si.
  3. Dr. H. Andi Purwono, M.Si.
  4. H. Agus Syamsul Huda, Lc., M.A.
  5. Dr. Ghufron Hamzah, S.Th.I., M.S.I.
  6. Dr. H. Guruh Fajar Shidik, S.Kom., M.Cs
  7. Dr. Samidi, S.Ag., M.S.I.

  KOMISI HUKUM DAN HAM

  Ketua : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
  Sekretaris : Dr. H. Shidqon Prabowo, M.H.
  Anggota :

  1. Hj. Ro’fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D.
  2. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.
  3. H. Zaenal Abidin Petir, S.H., M.H.
  4. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
  5. Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H.CN., M.Hum.
  6. Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.
  7. Nazar Nurdin, M.S.I.

  KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

  Ketua : H. Iskandar, S.Ag., M.Si.CI.RFP.
  Sekretaris : Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
  Anggota :

  1. Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum.
  2. Dr. Ir. H. Ihwan Sudrajat, M.M.
  3. Ahmad Nurkhin, S.E., M.M.
  4. Dr. H. Abdul Hakim, S.E., M.Si
  5. Ahmad Zaenudin, S.E., M.Si.
  6. Atieq Amjadallah Alfie, S.E., M.Si.
  7. H. Slamet Sulistiyono, S.E.

  KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA

  Ketua : Dra. Hj. Munawaroh Nurhadi
  Sekretaris : Dra. Hj. Zuhar Mahsun, M.Si.
  Anggota :

  1. Hj. Maryam Ahmad, A.Md.
  2. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag.
  3. Dr. Hj. Arikhah, M.Ag.
  4. Drs. Musyaddad Masykur, M.Pd.
  5. Dr. H. Agus Suryo Suripto, S.Ag., M.H.
  6. Dra. Sri Eprileni, Apt.
  7. Ahmad Suhari, S.Ag.

  KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  Ketua : H. Isdiyanto Isman, S.I.P.
  Sekretaris : Syamsul Huda, S.Sos., M.Si.
  Anggota :

  1. Sasongko Tedjo, S.E., M.M.
  2. H. Amir Machmud NS
  3. Heri Pamungkas, M.Kom.
  4. Drs. Sunarto
  5. Moh. Saronji, S.Ag.
  6. Setiawan Hendra Kelana, S.Kom.
  7. Ali Arifin, S.Sos.

  KOMISI SENI BUDAYA DAN PERADABAN ISLAM

  Ketua :Dr. H. Abdul Muhayya, M.A.
  Sekretaris : Drs. H. M. Nur Fauzan Ahmad, M.A.
  Anggota :

  1. Prof. Dr. Ir. H. Sri Puryono KS, M.P.
  2. Drs. H. Moh. Ahyani, M.S.I.
  3. Abdullah Ibnu Tolhah, M.A.
  4. Samsudin Salim, M.Ag.
  5. Triyanto Triwikromo, M.Hum.
  6. Dr. Prasetyo Utomo
  7. Arif Miftahul Huda

  KOMISI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

  Ketua : dr. H. Masyhudi, M.Kes.
  Sekretaris : Dra. Hj. Chumaidah CH
  Anggota :

  1. dr. H. Bambang Sudarmanto, Sp.A(K)
  2. dr. H. Subur Hadi Marhaento, S.K.M., M.Kes.
  3. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD.
  4. dr. H. Sampurno, M.Kes.
  5. dr. Ilham Zuhdan
  6. dr. Hj. Siti Masfufah, M.Kes.
  7. Miftahul Izzah, S.E., M.Kes.
× Hubungi kami
obs188
obs188
https://www.ilike-movie.com/uploads/cache/obs188/